Trening Umiejętności Społecznych

W dużym skrócie TUS są to grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań niepożądanych na zachowania akceptowane społecznie.

Trening ten skierowany jest m.in. do dzieci z diagnozą Zespołu Aspergera, autyzmu, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowej sytuacji.

Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach liczących zwykle od 3 do 6 osób. Każde zajęcia przebiegają według ustalonego wcześniej ramowego planu. Zaplanowana wcześniej struktura zajęć zmniejsza lęk u uczestników treningu oraz daje możliwość samodzielnego przygotowania poszczególnych elementów zajęć – na zajęciach nie dzieje się nic, co nie zostało wcześniej omówione. Podczas zajęć uczymy się m.in. poprzez modelowania (oglądanie prawidłowego rozwiązania danego problemu / sytuacji) oraz poprzez odgrywanie scenek (uczestnicy odgrywają wcześniej zaplanowane scenki, podczas których mogą przećwiczyć konkretne zwroty, gesty i zachowania). Podczas treningu duży nacisk kładę również na materiały wizualne, które ułatwiają uczestnikom wrócenie do omawianych umiejętności oraz lepsze zrozumienie tematu zajęć (po każdych zajęciach uczestnicy treningu otrzymują materiały obrazkowe dotyczące aktualnych zajęć). Po każdym spotkaniu omawiam z rodzicami przebieg treningu.

Podczas TUS ćwiczone są takie umiejętności:

  • umiejętności prospołeczne (kontakt wzrokowy, prawidłowy dystans, mimika, postawa ciała);

  • komunikacja (umiejętność słuchania i reagowania na wypowiedzi innych, kontrola tonu głosu, prowadzenie dialogu, pytania zwrotne);

  • emocje (rozpoznawania i nazywanie swoich uczuć, umiejętność stopniowania uczuć);

  • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami (reagowanie na zaczepki, podpuszczanie, poszukiwania pomocy i wsparcia);

  • umiejętności planowania (planowanie wspólnej pracy, przygotowanie do zajęć, podejmowanie decyzji oraz osiąganie kompromisów);

  • budowanie tożsamości (mocne i słabe strony, akceptowanie swojej choroby).

Nabór do grupy trwa przez cały rok. Dzieci dopasowywane są do grup wiekowo i pod kątem możliwości poznawczych. Dokładne godziny i terminy zajęć podane zostaną po zakończeniu zapisów i utworzeniu grupy (do utworzenia grupy potrzebne są min. 3 osoby).